Binnen psychomotorische therapie is het van groot belang dat je je veilig voelt tijdens de behandeling. Je gegevens en inhoud van de therapie vallen onder ons beroepsgeheim. Als psychomotorisch therapeuten zijn wij aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie. Daarnaast zijn wij lid bij het Register Vaktherapie. Dit brengt met zich mee dat wij gebonden zijn aan de beroepscode voor Vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie. Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Praktijk "Het Therapie-Lokaal" voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is daartoe aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van het Nederlands Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Privacy op factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je/jullie deze nota kunt declareren.

 • Jouw/jullie naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult
 • Een intake (gesprek) is een vast onderdeel van de behandeling.
 • Aan het begin wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • De eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats of de therapie jou op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken. De sessies duren ongeveer 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Het is wisselend hoe lang een behandeltraject duurt. We proberen maatwerk te leveren en werken graag kortdurend. Echter is het afhankelijk van de hulpvraag en de krachten/kwetsbaarheden hoe lang een traject daadwerkelijk duurt. Dit hangt af van de verschillende fases binnen de therapie (contact/observatiefase, behandelfase en afrondfase) en hoe snel u de vaardigheden eigen kan maken. Een behandeltraject duurt maximaal een jaar.
 • Er mag van ons therapie van goede kwaliteit en maatwerk voor uw situatie verwachten. Als leden van de beroepsvereniging houden wij ons aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode bezitten wij ter inzage, mocht dit wenselijk zijn.
 • Mocht u verhinderd zijn, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Als dit te laat of niet wordt gemeld, dan worden de kosten in rekening gebracht.
 • De kosten voor behandeling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden en op de rekening waar u de behandeling heeft gevolgd; "Het Therapie-Lokaal Rotterdam" of op "Het Therapie-Lokaal Utrecht te staan. Mocht dit niet zo zijn, zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Als het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is betaald, is de praktijk genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De behandeling wordt dan gestopt tot de betaling voldaan is.
 • Voor de betalingsverplichting "Het Therapie-Lokaal" maakt het niet uit of de verzekeraars, PGB of andere financiers al betaald hebben of zullen betalen.
 • De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financierders.
 • De tarieven van trainingen/behandelingen binnen de praktijk kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • De facturen worden digitaal verstuurd. Mocht je de facturen liever op papier ontvangen, kan dit ook.
 • Wij richten ons in de behandeling op het belang van jou, of jouw kind, de cliënt. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent of twijfels hebt. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Wij nemen de vragen en twijfels serieus – vaak geeft het ons goede handvatten om de therapie verder te sturen. Als het niet helpt om de ontevredenheid of twijfels met ons te bespreken kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt u in de FVB folder over de klachtenregeling.
 • Binnen de behandeling zijn de oefeningen op eigen risico.
 • In het geval van een training met een vaststaand aantal bijeenkomsten; Bij het voortijdig stoppen of het missen van één of meerdere bijeenkomsten van uw kant, is het helaas niet mogelijk om geld terug te krijgen.
 • Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer.
 • Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van het kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zie voor meer info; privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van jou/jullie kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens (onze) afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw of jullie gegevens, dan zullen we hiervoor eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.